ข้อมูล ปีงบประมาณ 2561

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

ข้อมูลผู้มารับบริการสิทธิ์เบิกกรมบัญชีกลาง ลงทะเบียนผ่านเครื่อง EDC ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ถึง i-Finance วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561

จำนวนทั้งหมด แยกตามห้องเก็บเงิน

ห้องเก็บเงิน จำนวน
UC_AOM 3
STAPLE 12
PAL 2
OFFICE_KATE 52
MOD 5
JOHN 7
CASH 4337
รวม 4418

มี approval code แยกตามห้องเก็บเงิน

ห้องเก็บเงิน จำนวน
UC_AOM 3
STAPLE 11
PAL 2
OFFICE_KATE 38
MOD 5
JOHN 1
CASH 4236
รวม 4296

ไม่มี approval code แยกตามห้องเก็บเงิน

ห้องเก็บเงิน จำนวน
STAPLE 1
OFFICE_KATE 14
JOHN 6
CASH 114
รวม 135

สัดส่วน Approval Code (ร้อยละ)

มี Approval Code
ไม่มี Approval Code

ข้อมูลค่ารักษาพยาบาล แยกตามสิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง

รายการ บาท
O1 : สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(ข้าราชการ) 366,594.10
O2 : สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(ลูกจ้างประจำ) 26,392.90
O3 : สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ) 228,706.10
O4 : สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(บุคคลในครอบครัว) 1,273,756.40
O5 : สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(บุคคลในครอบครัวผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ) 174,725.80
รวม 2,070,175.30